today 28 May 18

 

  

  • wind
  •  
  •  
N/A
5 Days Forecast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N/A
Settings

Temperature Units

  • Fahrenheit
  • Celsius

Wind Units

  • Miles
  • Kilometers
  • Meters
Nöjesguiden
 
 
 
 
Läs mer
28 maj, 2018

Gener gör olika när det gäller hjärntumörer

– Att förstå genernas betydelse för att hålla tillbaka elakartade tumörer kan på lång sikt få betydelse för behandlingen av cancer, säger Mahmood Faraz, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet. I sin avhandling fokuserar Mahmood Faraz på generna LRIG1 och LRIG2. De har fått sina namn av leucinrika repetitioner och immunoglobulinlika domänproteiner. Att…
 
Läs mer
28 maj, 2018

Färre måste opereras vid ulcerös kolit

I Örebro har det skett en kraftig ökning av den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit. Studier visar att förekomsten av ulcerös kolit ökade tiofaldigt under perioden 1963-2010. Men trots ökningen har antalet patienter som behöver operera bort tjocktarmen till följd av sjukdomen halverats på senare år. – Nya studier är nödvändiga för att ta reda på…
 
Läs mer
28 maj, 2018

Dödliga protein-lipidkomplex styr cellens öde

Programmerad celldöd, apoptos, är en av de viktigaste fysiologiska processerna hos människor och alla andra flercelliga organismer. Apoptos är nödvändig för att upprätthålla en frisk population av celler i en organism och för att ta bort skadade och potentiellt skadliga celler. Det är ingen överraskning att problem och funktionsfel i en så viktig process leder…
 
Läs mer
28 maj, 2018

När arter kompenserar för de som försvann

Det blir allt mer accepterat att förlusten av biologisk mångfald i ekosystem kan äventyra deras förmåga att fungera, till exempel genom att skada produktiviteten eller påverka biomassa och näringscykel. Det som fortfarande inte är fastställt är om effekterna av sådana förluster varierar mellan olika typer av ekosystem och i så fall varför. Metaanalyser, inklusive en…
 
Läs mer
28 maj, 2018

E-cigaretter också en fara för hälsan

Sedan elektroniska cigaretter (e-cigaretter) introducerades på marknaden i början på 2000-talet har deras popularitet ökat stadigt, särskilt bland unga. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland har Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och biträdande forskare Klara Danielsson, genomfört en kunskapssammanställning av de vetenskapliga studier som utvärderat e-cigaretternas säkerhet och hälsoeffekter.…
 
Läs mer
28 maj, 2018

Vissa kor påverkar klimatet mer än andra

Jordbruket och särskilt idisslare bidrar till växthusgasutsläpp. EU:s gemensamma jordbrukspolitik behöver inriktas mer på åtgärder för att minska klimatpåverkan. – För att nå klimatmålen är det viktigt att alla styrmedel utformas med hänsyn till hur växthusgasutsläppen påverkas. Vi ser att stöden till idisslare ger ökade växthusgasutsläpp. Det gör det svårare att nå målen för klimatpolitiken,…
 
Läs mer
23 maj, 2018

Den globala variationen i kolets kretslopp i sjöar får sin förklaring

Sjöar täcker mindre än en procent av jordens yta, men de utgör en viktig del i vår planets koldioxidcykel. Eftersom sjöar är belägna på de låga punkterna i landskapet, spolas delvis sönderdelade växter och djur från skogen in i dem när det regnar eller när snön smälter. Mikrober livnär sig delvis av detta material, en…
 
Läs mer
23 maj, 2018

Barnleukemi kan börja redan i fosterstadiet

Teorin att barnleukemi har sitt ursprung i det växande fostrets blodceller, stöds av tidigare forskning som visar att många barn har leukemirelaterade mutationer i sina blodceller vid födseln. I den aktuella studien inriktade sig forskargruppen på en specifik blodcellsmutation (TEL-AML1 eller ETV6-RUNX1) som är den vanligaste orsaken till akut lymfatisk barnleukemi av B-cellstyp (B-ALL) hos barn.…
 
Läs mer
23 maj, 2018

Mängden virkesskog blir allt större

Skogen berör många och debatten i media om den är ständigt aktuell. Skogen är en viktig resurs såväl för skogsindustrin som i omställningen till en bioekonomi. Samtidigt spelar den en central roll i bevarandet av den biologiska mångfalden och den levererar viktiga ekosystemtjänster. – Tillförlitliga och oberoende data är centralt för att vi ska kunna…
 
Läs mer
23 maj, 2018

Lärarens roll viktig vid barns digitala berättande

Ewa Skantz Åberg har i sin avhandling studerat vilka aktiviteter som uppstår när sexåringar instrueras att parvis skapa berättelser med olika typer av digitala teknologier. Tre förskoleklassgrupper om sammanlagt 16 sexåringar har videofilmats medan de skapar digitala berättelser. Studerat barns och lärares engagemangAvhandlingens intresse riktas främst mot samspelet mellan de sexåriga barnen, lärarna och de…
 
Läs mer
23 maj, 2018

Stroke – rehabilitering får nytt hopp med tillväxthormon

– Vi hoppas att detta arbete kan bana väg för kliniska studier där man kan använda tillväxthormon som behandling i rehabfasen efter stroke, säger Jörgen Isgaard, professor i endokrinologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och även verksam som professor vid universitetet i Newcastle, Australien. Behandling och rehabilitering efter stroke är en utmaning, både för den…
 
Läs mer
22 maj, 2018

Folkligt stöd förutsättning för fossilfri framtid

Samsø är världens första 100 procent förnybara energidrivna ö och har blivit utsedd till en av de mest inspirerande exemplen på ett hållbart energisamhälle. Feldheim är den första energisjälvförsörjande byn i Tyskland, med kommunala el- och uppvärmningsnät som levererar helt lokal förnybar energi. Byn framställs som en förbild för små samhällen vad gäller övergången till kolodioxidsnåla…
 
Läs mer
22 maj, 2018

Polisen dålig på att upptäcka risk för upprepat partnervåld

Cirka sju procent utsätts för våld av sin nära partner, enligt en självrapportstudie 2012. -Partnervåld är ett av våra stora folkhälsoproblem. Det drabbar många och får allvarliga konsekvenser för individen och för samhället i stort. Dessutom är troligen mörkertalen stora, det vill säga många som lever i relationer med våld anmäler det inte till polisen, säger…
 
Läs mer
22 maj, 2018

Våra läkemedel anrikas i spindlar

Forskarduon Tomas Brodin och Jerker Fick fick chansen genom en intressant ansökan och en lyckosam pitch av sin projektidé. Det kallas Forskarhjälpen och målet är att skolelever ska få möjlighet att prova på riktig forskning, för att bättre förstå den vetenskapliga processen. Forskarna vid Umeå universitet får samtidigt hjälp med att samla in stora datamängder…
 
Läs mer
22 maj, 2018

Nya ledtrådar till vad som orsakar schizofreni

Schizofreni är en sjukdom som ofta är förödande och vållar enormt mänskligt lidande. Genetikforskare har hittat hundratals gener som är kopplade till schizofreni, där var och en bidrar med en liten del till risken för att utveckla sjukdomen. Den stora mängden identifierade gener har gjort det svårt att utforma experiment. Och forskarna har haft svårt…
 
Läs mer
21 maj, 2018

Slav framför spegeln – svårt få vård vid sjuk utseendefixering

Att lida av dysmorfofobi, eller Body dysmorphic disorder (bdd) som diagnosen heter på engelska, är något helt annat än vanlig oro sig för att inte se nog bra ut. Den som drabbas upplever sitt eget utseende som fruktansvärt, trots att andra tycker att allt ser helt normalt ut. – Det vanligaste är att det är…
 
Läs mer
21 maj, 2018

När pappor i Biskopsgården beskriver situationen

– Både kön och klass påverkar villkoren för föräldraskap, säger Therése Wissö, forskare vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Om vi ska förstå hur ansvar och lojalitet förhandlas i föräldraskapet behöver vi också titta på plats. Hur påverkas faderskapet av platsen man befinner sig på och de människor som man möter där? Förändrats till…
 
Läs mer
21 maj, 2018

Så brinner en pellet

Fasomvandlingarna i en brinnande pellet kopplat till de lokala förhållandena i pelletsen visas för första gången i doktoranden Anna Strandbergs avhandling. Forskningsresultaten är framtagna med hjälp av röntgenbaserad mikrotomografi för 3D-avbildning och analys av mikrostrukturer. – Jag kunde konstatera att det bildades stora mängder sprickor och inre håligheter i pellets under förbränning vid hög temperatur,…
 
Läs mer
21 maj, 2018

Så upprätthålls den svenska överproduktionen av kött

Offentliga ekonomiska stöd premierar inte ökad köttproduktion, men trots detta produceras mer svenskt kött än vad konsumenterna vill köpa. Kött slängs eller blir djurmat innan det ens når butikshyllorna, och både butiker och konsumenter slänger stora mängder ätbara matvaror varje år. Dessutom har den industriella köttproduktionen stor påverkan på miljön och en hög konsumtion av…
 
Läs mer
18 maj, 2018

P-piller knyts till ökat bruk av antidepressiva

Huruvida p-piller, hormonspiral och andra hormonella preventivmedel kan leda till att kvinnor blir nedstämda, drabbas av depression eller på annat vis mår psykiskt dåligt är omdebatterat. Och trots att många kvinnor vittnar om sådana erfarenheter har forskningen hittills inte gett någon entydig bild: – Det finns en skillnad mellan den kliniska vardagen och forskningen. Det…
 
Läs mer
18 maj, 2018

Blodflödet i hjärnan kan visa på bäst behandling

– Att få en helhetsbild av blodflödet i hjärnans olika kärl kan vara till hjälp vid planering av medicinsk behandling med läkemedel och kirurgi, säger Tora Dunås, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet. Med hjälp av en ”sannolikhetsatlas” som beskriver var i hjärnan olika blodkärl finns, går det att automatiskt analysera en stor…
 
Läs mer
18 maj, 2018

Hur du går visar hur du mår

För att vi människor ska kunna röra oss krävs att flera av våra kroppssystem samarbetar, till exempel det kardiovaskulära systemet och nervsystemet. Om något av dessa system påverkas av en sjukdom, återspeglas det i hur vi går. Normalt mäts och analyseras gång, eller hur någon springer, enbart i specifika laboratorier eller kliniker. Men nu presenterar…
 
Läs mer
17 maj, 2018

Airbnb kan omvandla städer till turistbubblor

– Vi har valt ett annat angreppssätt än många andra forskare då vi koncentrerat oss på Airbnb:s framfart i en medelstor stad – Utrecht i Nederländerna – som inte är direkt associerad med stora turismflöden utan är mer känd som universitetsstad. Annars är forskningen oftast knuten till stora turiststäder som Barcelona eller San Francisco, säger…
 
Läs mer
17 maj, 2018

Björnar hindrar renarna från årets bästa bete

Renar vandrar mellan olika säsongsbetesmarker för att kunna följa vegetationens utveckling under vår och sommar. De ”surfar på den gröna vågen” av växtlighet, som kommer fram efter att snön smälter bort, för att nyttja de allra finaste och mest lättsmälta växterna. Detta ger en långvarig tillgång till bete där det finns en optimal balans mellan…
 
Läs mer
17 maj, 2018

”Patientdelaktighet är att bli sedd som människa”

Det är forskaren och distrikssköterskan Kristina Luhr, som testat ett nytt instrument för patientsäkerhet i ett grupprogram för symtomhantering på vårdcentraler i tre län. Den har framförallt inkluderat patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk hjärtsvikt. – Grundläggande för patientdelaktighet ur patientens perspektiv är att bli sedd som en människa. Det instrument som jag…
 
Läs mer
17 maj, 2018

Textil med inbyggd optik och elektronik

Det handlar om flakformiga fyllnadsmedel och om hur effektpigment kan appliceras på textil för bästa effekt. Det är pigment som gör att ljuset bryts och reflekteras i olika riktningar och det blir en vinkelberoende färgfördelning till exempel från turkost till lila. – Det betyder att färgen ser olika ut beroende på vinkel man tittar från…
 
Läs mer
17 maj, 2018

Tandlossning bedöms olika inför behandling

— Jag ville veta hur behandlare i allmäntandvården gör och hur de bedömer vanliga patienter. Från patienter som har nästan ingen sjukdom alls till patienter med lite mer bekymmer, säger Aleksandar Milosavljevic, doktorand vid Malmö universitet. Varannan vuxen har tandlossningssjukdomAvhandlingen består av fem delar: fyra delarbeten bygger på fiktiva, patientfall med olika parodontala tillstånd, det…
 
Läs mer
17 maj, 2018

Rymdfynd avslöjar stjärnbildning strax efter Big Bang

I en artikel i tidskriften Nature rapporterar det internationella forskarlaget om hur man med hjälp av jätteteleskopen ALMA och VLT upptäckt signaturer av syre och väte. Detta är den mest avlägsna upptäckten av enskilda grundämnen i rymden hittills. Genom att studera ljuskällor på stora avstånd i rymden kan astronomer lära sig mer om universums tidiga…
 
Läs mer
17 maj, 2018

Stötdämpande golv minskar fallskador bland äldre

I början av maj disputerade Johanna Gustavsson, forskare på Centrum för personsäkerhet på Karlstads universitet, på avhandlingen ”Effekter av stötdämpande golv”, där hon forskat om effekterna av stötdämpande golv på vårdboende. Fallskador bland äldre utgör, förutom stort lidande för de drabbade, också en stor kostnad för samhället, uppskattningsvis tjugofem miljarder kronor per år. För de…
 
Läs mer
16 maj, 2018

Litet protein visar på nytt sätt att bromsa cancerutveckling

Blodkärl i tumörer har en annan molekylär uppbyggnad än normala kärl. Denna skillnad gör att tumörblodkärlen fungerar annorlunda, vilket kan påverka hur tumören växer och svarar på behandling. Ett sätt att förbättra cancerbehandling kan därför vara att hämma uppbyggnaden av de dåligt fungerande blodkärlen i tumören. För att kunna göra det behövs mer kunskap om…
 
Läs mer
16 maj, 2018

Socioekonomiska skillnader i akut strokevård

– I median skiljer det 25 minuter och det är ganska lång tid eftersom de akuta behandlingarnas effektivitet minskar för varje minut som går efter insjuknandet, säger Katarina Jood, docent i neurologi vid Sahlgrenska akademin och en av författarna bakom studien. – Det är viktigt att snabbt komma till sjukhus för röntgen och behandling. Då…
 
Läs mer
16 maj, 2018

Både vårdpersonal och patienter behöver bättre digitala system

Dagens informationssystem (patientadministrativa system, journalsystem, labbsystem samt läkemedelssystem) stödjer en evidensbaserad vård där patienten är en central och aktiv medaktör. Men hälso- och sjukvårdens informationssystem kan bli bättre. Både för vårdgivare och patienter. Det visar Hanife Rexhepis, doktorand i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, i sin avhandling där hon intervjuat vårdpersonal och patienter. – Vårdpersonal…
 
Läs mer
16 maj, 2018

Jobbet att mata ungarna avgör kullens storlek

– En kroppstemperatur på över 45°C måste ligga väldigt nära en dödlig temperatur även för tättingar, säger Jan-Åke Nilsson. Småfåglar, tättingar, har normalt en kroppstemperatur på cirka 41°C. Jan-Åke Nilsson,  professor vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, har tillsammans med kollegan Andreas Nord har studerat entitor och upptäckt att fåglarnas kroppstemperatur stiger kraftigt när de arbetar…
 
Läs mer
16 maj, 2018

Unika detaljer i framtidens kartor

För att modellera miljön så använder Ding Ma ett nytt sätt att tänka, som är fundamentalt annorlunda från hur det hittills har gjorts. Det baseras på att ta med så mycket data som möjligt och han har funnit ett sätt att isolera det som är relevant ur den stora mängden data. – Vi kan nu…
 
Läs mer
16 maj, 2018

Magproblem kopplat till psykiska besvär

Tarmen har ett dubbelt uppdrag. Den ska ta upp näring ur maten vi äter. Samtidigt ska den vara en barriär och skydda kroppen från skadliga ämnen. Örebroforskarna Ida Schoultz och John-Peter Ganda Mall har undersökt tarmens barriär hos personer över 65 år. De har delats in i tre grupper: veteranorienterare utan magproblem, äldre utan magproblem…
 
Läs mer
16 maj, 2018

Gatans detaljer kommer att revolutionera våra digitala kartor

För att modellera miljön så använder Ding Ma ett nytt sätt att tänka, som är fundamentalt annorlunda från hur det hittills har gjorts. Det baseras på att ta med så mycket data som möjligt och han har funnit ett sätt att isolera det som är relevant ur den stora mängden data. – Vi kan nu…
 
Läs mer
15 maj, 2018

Hälsa i fokus får medarbetare att må bra

Det visar Jasmin Müller, adjunkt i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde, i en avhandling. Resultatet är en aning förvånande, medger Jasmin Müller. – Inledningsvis i forskningen fokuserade jag främst på att undersöka om tiominuters raster i en massagefåtölj tre gånger i veckan hade effekt på medarbetarnas fysiska och psykiska mående. Efter åtta veckor kunde jag…
 
Läs mer
15 maj, 2018

Lignin supergrönt bränsle för bränslecell

– När ett bränsle som etanol används i en bränslecell brukar man säga att klimatpåverkan är noll eftersom koldioxiden ingår i ett kretslopp. Etanol anses därför vara ett grönt bränsle. I vårt fall kan vi tillverka el utan några som helst utsläpp av koldioxid, vilket gör det till ett supergrönt bränsle. Tekniken är dessutom både…
 
Läs mer
15 maj, 2018

Amazonas regnskog – många arters ursprung

I det område som idag motsvaras av Latinamerika skedde under flera miljoner år ett rikligt utbyte av arter mellan olika ekosystem, vilket ledde fram till att området kom att bli det mest artrika på jorden. Under de tiotals miljoner år som passerat sedan Amazonas regnskog bildades har tusentals djur och växter kunnat migrera vidare och…
 
Läs mer
15 maj, 2018

Engagerade vuxna ökar små barns inlevelseförmåga

Utvecklingspsykolog Elia Psouni har tillsammans med kollegor studerat barns inlevelseförmåga att kunna förstå andra människors perspektiv. Barn i tre- fyraårsåldern har fått förutse vad som kommer att hända i en illustrerad berättelse som avbryts plötsligt, och om denna förmåga påverkas om de tar del av berättelsen ensamma, i sällskap med en vuxen som är upptagen…
 
Läs mer
15 maj, 2018

Hjälp till att rapportera fladdermuskolonier

Centrum för biologisk mångfald (CBM) behöver nu hjälp med att hitta kolonier av fladdermöss. Du som märkt att du har en fladdermuskoloni i ditt hus kan rapportera in det, och på så sätt hjälpa till i forskningen. Samtidigt kan du också få veta lite mer om fladdermössen. I Sverige bildas kolonier antingen i hus, eller…
1
 
Läs mer
14 maj, 2018

Snygga politiker får fler röster

Vackra människor får en rad olika fördelar av sitt utseende. De är mer populära, träffar fler partner, får bättre betyg, bättre jobb och har högre löner … Listan verkar kunna göras hur lång som helst. – Det finns en tydlig koppling mellan utseende och inkomst. Vackra människor tjänar mer, fula människor tjänar mindre, säger nationalekonomen…
 
Läs mer
14 maj, 2018

Om moraliska sanningar inte finns

I våra vardagliga liv ställs vi ofta inför moraliska frågor. Till exempel om dödsstraff är moraliskt försvarbart eller vems ansvar det är att stoppa den globala uppvärmningen. Eftersom vi vägleds av svar på sådana frågor fyller vårt moraliska tänkande och våra moraliska normer viktiga psykologiska och sociala funktioner. Emma Beckmans doktorsavhandling handlar om moralisk misstagsteori,…
 
Läs mer
14 maj, 2018

Rätt bakterier ger renare vatten

Fler än två miljoner svenskars dricksvatten filtreras genom sand och grus. Sandy Chan och Catherine Paul, forskare i teknisk vattenresurslära respektive teknisk mikrobiologi vid Lunds Tekniska Universitet, har gjort en på plats-studie i Ringsjöverket i Skåne. Deras rön visar, lite oväntat, att äldre sand- och gruslager fungerar bättre än nya. Förklaringen handlar om mikroorganismer. Det…
1
 
Läs mer
14 maj, 2018

Global handel bakom massdöd bland grodor

Parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis orsakar en livshotande infektion hos amfibier och anses vara en av orsakerna till att antalet amfibier minskar globalt. Nu kommer resultaten från ett globalt forskningssamarbete för att hitta källan till parasiten: En stam från Koreahalvön har identifierats som en ursprungsstam för parasiten, som började spridas i början på 1900-talet när den globala…
1
 
Läs mer
14 maj, 2018

På väg att lösa åldrandets gåta

Tidigare forskning har visat att i åldrande celler slutar organellerna att fungera en efter en. Det är oklart vad som orsakar detta. Organeller är cellens motsvarighet till kroppens organ. Eftersom organellerna tillsammans motverkar de proteinskador och problem som uppstår i celler så har deras funktion stor betydelse för vårt åldrande och vår hälsa. Deras samspel…
 
Läs mer
14 maj, 2018

Snarkning skadar gomseglet

Övervikt, trångt svalg, neurologiska sjukdomar samt hormonstörningar har hittills pekats ut som orsak till sömnapné. Men även personer utan den bakgrunden kan drabbas. En avhandling vid Umeå universitet visar att vävnadsskador i gomseglet även är en viktig faktor som bidrar till sömnapné och störningar i svalgfunktionen. Vibrationer skadar vävnaden i svalget– Det är som att…
 
Läs mer
9 maj, 2018

Tomrum och galaxhopar kan kullkasta Einstein

Kosmiska tomrum är miljontals ljusår stora områden med färre och glesare fördelade galaxer än i medeltal. Däremellan finns galaxhopar, de mest massiva objekten som bildats i universum, så tunga som en miljon miljarder solar. Gravitationen styr hur snabbt tomrum och galaxhopar växer, och hur glesa, eller täta de blir. Såvitt man vet verkar gravitationen enligt…
 
Läs mer
9 maj, 2018

Hög acceptans för trafikbuller bland boende i centrala Göteborg

– De som väljer att bo i detta område kan vara en selekterad grupp som prioriterar närhet till de centrala delarna av staden och kanske accepterar en högre ljudnivå. Det kan också vara så att bostadsbristen centralt i större städer höjer toleransen för vad man accepterar i sin boendemiljö, säger Helena Hasslöf, legitimerad läkare och…
 
Läs mer
8 maj, 2018

Oväntad upptäckt ger ny modell för att studera kopplingar i hjärnan

Hjärnan består av nervceller (neuron) som är kopplade till varandra i nätverk. Eftersom hjärnan arbetar med bearbetning och överföring av information, är det viktigt att förstå hur kopplingarna mellan neuronen fungerar och på vilket sätt de avgör hur cellerna ska samspela. Kunskapen om spelreglerna är nödvändig för att förstå hur den friska och sjuka hjärnan…
 
Läs mer
8 maj, 2018

Kråkans värde ligger i poesin

Forskarna har studerat brittiska jordbruksfåglar utifrån hur hotade de är, hur mycket ogräsfrön de äter och hur ofta de förekommer i poesi. Vilken utgångspunkt man väljer är helt avgörande för vilka arter som framstår som mest värdefulla. – Vi tittar bara på en liten del av de värden som jordbruksfåglar kan ha. Vår viktigaste poäng…
 
Läs mer
8 maj, 2018

Glaspärlor daterar asteroidnedslaget som utplånade dinosaurierna

På den tropiska ön Gorgonilla i Stilla havet utanför Colombia har forskare studerat ett två centimeter tjockt lager med glaspärlor som bildades vid nedslaget av den asteroid som bland annat utplånade dinosaurierna. Resultaten är det första beviset på att även tropikerna drabbades av massdöd och att växter utplånades.Forskarna kunde också se att några år efter…
1
 
Läs mer
8 maj, 2018

Viktigt att bevara lite av storskogen också

Enligt konventionen om biologisk mångfald ska minst 17 procent av varje livsmiljö vara skyddad år 2020 och de skyddade områdena ska vara representativa för livsmiljön. I Sverige råder vitt skilda uppfattningar om vilken roll skogsimpedimenten spelar för att uppfylla detta mål. Skogsimpediment är trädbevuxen mark där den årliga produktionsförmågan understiger en skogskubikmeter per hektar och…
 
Läs mer
8 maj, 2018

Lättare lära in språk i naturlig miljö

Det sker både funktionella och strukturella hjärnförändringar vid inlärning av ett andraspråk, enligt forskning. Men hur påverkas hjärnan av miljön den befinner sig i vid inlärning? Spelar det till exempel någon roll om man rör på sig samtidigt som ett nytt språk lärs in? Och påverkas inlärningen av att miljön är verklighetstrogen? Hjärnan växer med…
 
Läs mer
8 maj, 2018

Lång väg kvar till jämställd idrott

Idag går endast 39 procent av det offentliga stödet (LOK-stödet) till flickors idrottande, och andelen minskar ju äldre flickorna blir, visar Centrum för idrottsforsknings rapport till regeringen, i vilken även könsstereotypa normer och ideal inom idrotten lyfts fram som hinder mot en jämställd idrott. Fortfarande olika villkorInom idrottsrörelsen har jämställdhetsarbetet intensifierats under senare år. Samtidigt visar den…
 
Läs mer
7 maj, 2018

Vetenskaplig metod kan avslöja hur djuren mår

– Det finns folk som tror att de är bra på att se vad ett djur känner, och det kanske de är, men utan bevis kan vi inte använda deras uppfattningar för att bedöma djurens välbefinnande på ett tillförlitligt och repeterbart sätt, säger professor Keeling Linda. I forskning om djurens välfärd är det centralt att…
 
Läs mer
7 maj, 2018

Känslighet för ljus hos spädbarn kopplas till autism

Även om de flesta av de utmärkande symptomen för autism rör social kommunikation, så finns en ökad förståelse för att tidiga tecken på autism kan identifieras redan i basala processer knutna till hjärnans tidiga utveckling. I den dignostiska manual som används i många länder för att diagnosticera autism har man lagt till sensoriska avvikelser som formella…
 
Läs mer
7 maj, 2018

Vetenskaplig metod avslöjar hur djuren mår

– Det finns folk som tror att de är bra på att se vad ett djur känner, och det kanske de är, men utan bevis kan vi inte använda deras uppfattningar för att bedöma djurens välbefinnande på ett tillförlitligt och repeterbart sätt, säger professor Keeling Linda. I forskning om djurens välfärd är det centralt att…
 
Läs mer
7 maj, 2018

Bakteriens kamouflage avslöjad

Varje cell i kroppen avgränsas mot omgivningen av ett cellmembran. Runt cellmembranet finns ett skyddande skikt av olika sockermolekyler som är sammanlänkade i långa kedjor. Dessa strukturer är viktiga i allt samspel mellan celler. Längst ut på sockerkedjan finns en sockermolekyl som heter sialinsyra. Den är särskilt viktig för kroppens immunförsvar eftersom sialinsyran ger varje…
 
Läs mer
4 maj, 2018

Från sensordata till vanligt språk

I sin studie har Hadi Banaee använt sig av sensorer som samlar in fysiologisk data som blodtryck, hjärt- och andningsfrekvens. För att sedan betydelsefull information som exempelvis upprepningar av ett visst mönster, ännu okänd eller oväntad information ska kunna användas av vårdpersonalen måste den genereras och beskrivas i ord. Beskriver siffror med vanligt språk– Min…
1
 
Läs mer
4 maj, 2018

Statistik inte enda sättet mäta kvalitet i skolan

Genom att låta eleverna göra olika kunskapstest får vi en siffra och det är den som begripliggör för oss om utbildningen kan uppfattas som bra eller inte, hävdar Daniel Pettersson, docent i pedagogik vid Högskolan i Gävle, som forskar om internationella kunskapsmätningar. – Men det är bara en del av hur man kan begripliggöra vad utbildning förväntas…
 
Läs mer
4 maj, 2018

Många rara växter och djur om vägrenen sköts rätt

Vid vägrenar, kraftledningsgator och längs med järnvägar finns stora arealer naturmark, som kan bli en viktig resurs för naturvården. Det visar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ohio State University i en stor sammanställning av data från hela världen. Med hjälp av rätt skötsel av dessa områden skulle man kunna gynna biologisk mångfald till en…
 
Läs mer
4 maj, 2018

Sensorer kan minska miljöpåverkan vid höga vattenflöden

Det råder fortfarande klass 1-varning i Västernorrlands län på grund av extremt höga flöden efter den snörika vintern. Höga flöden leder ofta till överbelastade ledningar och tillfälliga utsläpp av avloppsvatten till närliggande vattendrag, så kallade bräddningar. I början av april installerades nya varianter av bräddmätare i en av de 40 avloppsbrunnar i Sundsvall där det…
 
Läs mer
4 maj, 2018

Syrsor en möjlig framtida rätt på menyn

Uppfödning av syrsor för mänsklig konsumtion börjar bli populärt runt om i världen, men än så länge finns luckor i kunskapen om vilka syrsaarter som kan odlas och hur man håller dem på ett hållbart sätt. Hittills främst hönsmatHittills har odling av syrsor ofta varit baserad på användning av hönsfoder som mat åt syrsan vilket…
 
Läs mer
3 maj, 2018

Så kan tvister i världshandeln lösas

– Det är viktigt att få systemet att fungera bättre eftersom det i dag är den enda instansen för att lösa handelskonflikter på ett transparent och konstruktivt sätt. Alternativet är en återgång till privata förhandlingar bakom stängda dörrar där ekonomisk makt spelar en mycket större roll, säger Louise Johannesson, som efter sin disputation med avhandlingen Settling disputes at…
 
Läs mer
3 maj, 2018

Näthinna gjord av pigment kan ge blinda synen åter

Näthinnan består av ett antal tunna lager ljuskänsliga celler i ögonbotten som omvandlar infallande ljus till nervsignaler. Andra celler i näthinnan bearbetar sedan nervimpulserna och skickar dem vidare via synnerven till syncentrum. Den artificiella näthinnan kan opereras in om synen försvunnit på grund av att de ljuskänsliga cellerna har degraderats och inte längre kan omvandla…
 
Läs mer
3 maj, 2018

Två helt olika lavar visade sig vara samma art

Med hjälp av genetiska metoder har Göran Thor tillsammans med forskare från Belgien och Polen visat att blyertslav och gammelekslav är samma art. Trots att de ser helt olika ut, har olika levnadssätt och föredrar olika miljöer. Eftersom gammelekslav är det äldsta namnet försvinner blyertslaven som Göran Thor beskrev 1991. En upptäckt de inte kunde drömma om–…
 
Läs mer
3 maj, 2018

Mindre stökigt än väntat i svenska klassrum

Studien, som heter Linking Instruction and Student Achievement (LISA), är omfattande och genomförs både i Sverige och i Norge. Filmar på lektionerForskargruppen vid Karlstads universitet som genomför studien undersöker just nu vad det är som kännetecknar kvalitet i undervisning. Genom att filma lektioner, låta elever besvara enkäter om undervisningen och följa elevernas kunskapsutveckling över tid,…
 
Läs mer
3 maj, 2018

Generna som gör hönsen till flockdjur eller ensamvargar

Sällskaplighet och socialt beteende omfattar ett brett spann av beteenden. Hundar som söker kontakt med människor och honungsbin som ger varandra information om var bra föda finns genom en invecklad bidans är två exempel från djurvärlden. Men vad är det som styr socialt beteende? – Genom att hitta gener som ligger bakom variationer i socialt…
 
Läs mer
3 maj, 2018

Det gäller att anpassa sig för att överleva

Biologer vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, har tillsammans med kollegor från Australien och Storbritannien undersökt arten stor kustflickslända (Ischnura elegans) som snabbt sprider sig norrut i Sverige. Forskarna har bland annat undersökt frekvensen av specifika genvarianter i populationer längs en nord-sydlig sträckning där sländorna möter nya klimatförhållanden, såsom temperatur, nederbörd och vindstyrka under sin nordliga…
 
Läs mer
3 maj, 2018

Livskvalitén ökade efter förmaksflimmerablation

Förmaksflimmer är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna. I Sverige är 370 000 personer drabbade av sjukdomen. En allt vanligare behandling vid förmaksflimmer är ablation, som innebär att det område där flimret utlösts bränns bort eller isoleras med hjälp av en kateter som förs in via blodkärlet. – Förmaksflimmer är förknippat med en betydande sjuklighet, framförallt på grund…
 
Läs mer
3 maj, 2018

Våren tidig trots sen start

För fjärde året i rad genomförde Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Vårkollen under Valborgshelgen. Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskare analyserar data om vårtecken som allmänheten rapporterat in. Tanken är att få en ögonblicksbild av hur långt våren kommit i landet vid Valborg, och jämföra denna ögonblicksbild med historiska data.…
 
Läs mer
2 maj, 2018

Uppkopplade fordon får trafiken att flyta

Variabla hastigheter används bland annat vid infarterna till de större städerna. Att de både kan öka genomströmningen av fordon och minska olycksrisken visade Ellen Grumert, som forskar vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och avdelningen Kommunikations- och transportsystem vid Linköpings universitet, i sin licentiatavhandling 2014. Nu har hon i sin doktorsavhandling utvecklat systemet och studerat…
 
Läs mer
2 maj, 2018

Låga hastighetsbegränsningar följs inte

2009 fattades ett riksdagsbeslut om målet att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras 2007–2020. För att följa upp detta studeras utvecklingen av bland annat hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet i tätort. Mätningar av trafikanternas hastighetsval i tätort har gjorts årligen sedan 2012. – Delmålet är att minst 80 procent av trafiken ska köra inom gällande…
 
Läs mer
2 maj, 2018

Digitala fotspår avslöjar turisternas behov i Halland

Tänk om alla som jobbar inom turistnäringen skulle ha full koll på vad turisterna gör, bor, äter, tycker, gillar eller inte gillar. Om de skulle veta hur turisterna söker information på nätet och vilka kommentarer de lämnar efter sig i sociala medier. Hur skulle företagen då använda det för att utveckla den egna verksamheten? Forskare…
 
Läs mer
2 maj, 2018

Algoritmen varnar innan hjärtinfarkten är ett faktum

I Sverige är cirka 1,8 miljoner människor drabbade av hjärt-kärlsjukdom som också ligger bakom mer än en tredjedel av alla dödsfall. För att få mer information om vad som orsakar sjukdomarna – och vad som kan göras för att förhindra dem – startade sex universitetssjukhus tillsammans befolkningsstudien Scapis 2013. Det omfattande forskningsprojektet undersöker 30 000 personer…
 
Läs mer
2 maj, 2018

Bygginnovationer sprids bäst med kundfokus – och tajming

– Byggbranschen – liksom alla branscher – är i stort behov av innovationer. Bland annat drar både byggande och själva boendet mycket energi, så energieffektivisering är alltid efterfrågat, säger John Lindgren, i dag vikarierande universitetslektor i industriell organisation vid Högskolan i Halmstad. Hans forskning om innovationsförmåga visar och bekräftar att innovationens innehåll, sammanhanget den sprids i…
 
Läs mer
2 maj, 2018

Nu kan solstormarnas hemligheter utforskas på jorden

– Nu kan vi undersöka det som tidigare varit omöjligt. I tio års tid har forskare försökt ta rymdfenomenen till jorden så att vi kan lära oss mer om hur de uppstår. Med vår metod öppnas helt nya möjligheter att göra det, säger Longqing Yi, forskare på institutionen för fysik på Chalmers. Kan ibland ses…
 
Läs mer
27 april, 2018

Så ska SARM-dopade hästar avslöjas

– Förhoppningsvis kommer mina resultat att kunna användas inom hästdopningskontroll och därmed, på sikt, kunna minska användandet av otillåtna substanser inom hästsport, säger Annelie Hansson, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Selective androgen receptor modulators (SARM) är ämnen som hos människa ger muskeltillväxt likt anabola steroider. Men SARM har mindre biverkningar och kan därför användas…
1
 
Läs mer
27 april, 2018

Blivande lärare vill göra skillnad

– Vi tänker att forskningen är särskilt intressant nu i tider av lärarbrist och ökade behov av kompetensförsörjning. För lärarutbildare, rent generellt, är det viktigt att känna till vilka motiv och drivkrafter som lärarstudenter har för att bli lärare, så att utbildningen kan möta deras erfarenheter och motiv. Men också för att kunna utmana studenterna…
 
Läs mer
27 april, 2018

Främmande växter sprids via transporter

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut har gjort en kunskapssammanställning när det gäller främmande invasiva växter i Sverige och hur dessa sprids via transportsystemet. Främmande arter som kan bli ett problem bör uppmärksammas i tid, exempelvis genom svartlistning, menar forskarna bakom studien. – En invasiv art kan orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, men även…
 
Läs mer
27 april, 2018

Dataspel ska få hemmasittare i sysselsättning

– Syftet är att nyttja ungdomarnas engagemang kring spelintresset för att motivera dem att göra klart sina studier eller på andra sätt ta sig närmare arbetsmarknaden, säger Katrin Dannberg, projektledare och adjunkt i medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde. I Sverige är sysselsättningsutvecklingen positiv. Bland unga har arbetslösheten inte varit så låg som…
 
Läs mer
27 april, 2018

Dagkirurgi allt vanligare – men återhämtningen hänger på att patienten förstår

– Vissa patienter har svårt att förstå och använda information och råd angående sin hälsa, så kallad hälsolitteracitet, säger Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet. – I fallet att bli opererad kan det handla om att inte förstå hur man ska ta sina mediciner eller hur operationssåret ska se ut. Det kan leda till att de måste…
 
Läs mer
27 april, 2018

Muntlig obduktion kan bli alternativ i vissa dödsfall

Verbal Autopsy eller muntlig obduktion används i dag i ett 50-tal länder i världen. Laith Hussain-Alkhateeb har själv studerat hanteringen på plats i Sydafrika, och föreslår nu ett antal förändringar för att öka precision, kvalitet och produktivitet i metoden. Förfarandet började tillämpas i Indien på 1950-talet, där forskare etablerade begreppet Verbal Autopsy. Metoden har sedan…
 
Läs mer
26 april, 2018

Överlevnaden i hjärtsjukdom olika i tvillingstäder

För drygt tio år sedan visade forskargruppen Twincities vid Linköpings universitet att det fanns betydande skillnader i folkhälsan mellan tvillingstäderna Linköping och Norrköping. Linköpings befolkning var friskare inom nästan alla sjukdomsgrupper. – De kanske mest betydande skillnaderna som framkom vid vår analys av folkhälsodata i tvillingstäderna för tio år sedan gällde risken för hjärt-kärlsjuklighet. I…
 
Läs mer
26 april, 2018

Alen i farozonen när Sverige blir varmare

Både grå- och klibbal kan angripas av P. x alni, men klibbalen är betydligt känsligare. Då klibbalen inte verkar ha genetiska förutsättningar att anpassa sig till parasiten, kommer angreppen att öka under de kommande årtiondena. Det menar Miguel Angel Redondo, forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU. Släktet Phytophthora består av en…
 
Läs mer
26 april, 2018

Överlevnaden i hjärtsjukdom olika mellan städer

För drygt tio år sedan visade forskargruppen Twincities vid Linköpings universitet att det fanns betydande skillnader i folkhälsan mellan tvillingstäderna Linköping och Norrköping. Linköpings befolkning var friskare inom nästan alla sjukdomsgrupper. – De kanske mest betydande skillnaderna som framkom vid vår analys av folkhälsodata i tvillingstäderna för tio år sedan gällde risken för hjärt-kärlsjuklighet. I…
 
Läs mer
26 april, 2018

Trä av rätta virket håller färgen längre

Gran är ett av Sveriges vanligaste träslag och används ofta till husfasader och liknande. Men olika delar av stammen har olika egenskaper och valet av virke är därför viktigt om man vill ha en panel som håller länge. Trots det tas idag ingen hänsyn till detta för virke till exempelvis husfasader. Utsatte målat trä för…
 
Läs mer
26 april, 2018

Mitokondriernas rätta ursprung

I en ny studie presenterar en internationell forskargrupp, ledd från Uppsala universitet, nya rön kring mitokondriens evolutionära ursprung. Mitokondrier är viktiga organeller (organ inuti celler) som är mest kända för sina energiomvandlande egenskaper som producerar bränsle för våra celler. Mitokondrierna utgör viktiga kännetecken för så kallade eukaryota celler, sådana komplexa celltyper som i stort sett…
 
Läs mer
26 april, 2018

Algoritm tar tempen på världshumöret

I år är det 73 år sedan den svenska diplomaten Raoul Wallenberg försvann efter att ha fängslats av sovjetiska myndigheter i Ungern. För att uppmärksamma årsdagen för hans försvinnande (17 januari) lanserade Raoul Wallenberg Academy ett digitalt experiment i form av en algoritm. Algoritmen jobbar sedan dess med att analysera tweets från över 300 utvalda…
 
Läs mer
26 april, 2018

Högre pensionsålder om arbetsgivare tar ansvar för sjukersättning

Forskning visar att fler personer har valt att ta ut sin pension innan 65 år efter det att kraven på sjukersättning höjdes. I synnerhet gäller det för låginkomsttagare med sjukskrivningshistorik. – Efter åtstramningarna i sjukersättningen har inkomstpensionen blivit en viktig säkerhetsventil för många med nedsatt arbetsförmåga. Pensionsgruppens förslag innebär att denna säkerhetsventil kommer att stängas.…
 
Läs mer
25 april, 2018

När verkligheten blir en kopia av det digitala originalet

Kan det digitala vara original och verkligheten en kopia? Det kanske låter som science fiction. Men när det handlar om simuleringar för framtidens sjukvård och industri fungerar det just så. Vid Högskolan i Skövde pågår forskningsarbeten relaterat till såväl sjukvård- som industrisektorn där simuleringar med tester och scenarier först skapas, utspelas och optimeras digitalt. För…
 
Läs mer
25 april, 2018

Viktigt att förstå prioriteringar i vården

Höstens val närmar sig och vårdfrågor ligger i topp bland de viktigaste politiska frågorna enligt väljarna. Mari Broqvist vid Linköpings universitet har i sin forskning undersökt vanliga människors attityder kring prioriteringar i vården. Medborgare tillfrågas sällan om prioriteringar – speciellt inte när de rör begränsningar i vården. Detta trots att det bakom varje beslut om…
 
Läs mer
25 april, 2018

Kemiska vapen används i kapprustningen mellan växter och virus

Celler hos så skilda livsformer som jäst, människor och växter använder två huvudsakliga nedbrytningssystem för att bli av med oönskade proteiner och avfallsprodukter från cellmaskineriet. Två sätt att slåss Det ena består av proteasomer, som framförallt är nedbrytningsplatser för enskilda felveckade och kortlivade reglerande proteiner. Proteasomerna är livsnödvändiga för styrningen av växters tillväxt och utveckling,…
 
Läs mer
25 april, 2018

Spaning efter vårtecken ger forskarna kunskap om klimatpåverkan

Vårkollen, som är ett så kallat medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar, genomfördes för första gången 2015. Varje år har tusentals observationer rapporterats in om blommande vitsippor, tussilago, sälg och hägg samt björkarnas lövsprickning, och tidigare år har till exempel björkarnas lövsprickning hunnit en bra bit längre norrut än vad som var normalt för…
 
Läs mer
25 april, 2018

Risk för vitaminbrist efter fetmaoperation

Vid överviktsoperationer är tanken att sänka kroppsvikten genom att minska matintag. Det kan medföra en risk för otillräckligt intag av viktiga näringsämnen som vitaminer och mineraler. I en ny studie visar forskning från Region Örebro län att 65 procent av studiedeltagarna hade D-vitaminbrist elva år efter en gastric bypass. – Att endast så få patienter…
 
Läs mer
25 april, 2018

Sociala medier en fristad för föräldrar som förlorat ett barn

Det blir allt vanligare med särskilda intressegrupper på sociala medier för olika typer av stöd, exempelvis vid långvarig sjukdom eller vid förlust av ett barn, som komplement till den traditionella stödverksamheten med fysiska träffar. Gemensamt för både digitala och fysiska möten är att de ger sörjande föräldrar möjlighet att träffa andra i samma situation, samtidigt…
 
Läs mer
25 april, 2018

Resursbrist i skolan hindrar läsundervisningen

I sin avhandling har Lena Eckerholm, Göteborgs universitet, intervjuat 22 klasslärare om hur de undervisar i läsförståelse i årskurs 4–6. Lärarnas bedömning var att de begränsades av brist både på tid och på materiella resurser. – Hos lärarna framtonar en frustration över att de inte kan genomföra den undervisning som de har intentioner om att…
 
Läs mer
25 april, 2018

Var fjärde ensamstående kvinnlig lantbrukare är fattig

Allt färre jordbrukarhushåll räknas som fattiga, visar en ny studie. Ojämlikheten i förvärvsinkomster har också minskat. Där skiljer sig det svenska jordbruket från mängden: I Sverige liksom de flesta andra västländer har inkomstojämlikheten i befolkningen ökat sedan 1990-talet. Studien är gjord av forskare på AgriFood Economics Centre vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och SLU, och omfattar…
 
Läs mer
25 april, 2018

Landsbygden drabbas hårdare av fordonsskatten

Skatter på bilar och drivmedel är viktiga styrmedel för att minska vårt koldioxidberoende, men också som inkomstkällor för staten. I en studie har forskare analyserat effekterna av fyra bilrelaterade styrmedel: ökning av skatter på drivmedel, en ny kilometerskatt, en ökad koldioxid-relaterad skatt för bilägande och en koldioxid-relaterad skatt vid köp av nya bilar. – Vi…
Senaste nytt
 
Jenny Ahlmark: Miljöpartiet – det mest socialliberala partiet
 
MUF: ”Vi måste se helheten – rusta upp det svenska totalförsvaret”
 
MED: ”Brott ska förebyggas och brottsoffrens situation uppmärksammas”
 
Olle Thorell: ”Sätt stopp för vinstjakten i skola och omsorg”
 
Birro: ”Rättsväsendet och den allmänna uppfattningen går i otakt”

Vetenskap

Nyheter, vetenskap, forskning, teknik, debatt, nöje, gaming, internet, wtf.
Fettma.se är utsedd till Sveriges mest lästa och innehållsrika nyhetssajt.

https://fettma.se/vetenskap/